¡Atención! Este sitio usa cookies y tecnologías similares. Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso. Cerrar
icono-movil
Atención al cliente
696450847

Policía Local

Policía Local
20/07/2018
admin

Hoy se ha publicado tanto en el BOE como en el DOG la convocatoria para el proceso selectivo de policía local de varios ayuntamientos de la comunidad autónoma gallega, aquí os dejamos lo más relevante.


Ayuntamiento               N.º de plazas

A Coruña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

A Estrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

A Fonsagrada . . . . . . . . . . . . . . . . 1

A Laracha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Bergondo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Carballo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Malpica de Bergantiños . . . . . . . . . 1

Marín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Melide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Moaña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Negreira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

O Barco de Valdeorras . . . . . . . . . 1

O Rosal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Ordes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Ortigueira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Ponteareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Redondela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Ribeira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Santiago de Compostela . . . . . . . . 1

Soutomaior . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Tui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Vilagarcía de Arousa . . . . . . . . . . . 3

Viveiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1


Requisitos das persoas aspirantes.

As persoas interesadas en participar neste proceso deberán posuír na data en que finalice o prazo de presentación de solicitudes e manter ata a toma de posesión como funcionario/a de carreira os seguintes requisitos:

  1. Posuír a nacionalidade española.
  2. Ter feitos os dezaoito anos e non exceder, se é o caso, da idade máxima establecida no artigo 56.1.c) do Real decreto lexislativo 5/2015.
  3. Ter unha estatura mínima de 1,65 metros para os homes e 1,60 metros para as mulleres.
  4. Estar en posesión do título de bacharel ou técnico. Así mesmo, observarase o establecido na Orde EDU/1603/2009, do 10 de xuño, pola que se establecen equivalencias cos títulos de graduado en educación secundaria obrigatoria e de bacharelato regulados na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. No caso de titulacións obtidas no estranxeiro, deberán posuír o documento que acredite fidedignamente a súa homologación ou a credencial de recoñecemento do título para efectos profesionais.
  5. Ser titular dos permisos de conducir das clases A2 e B.
  6. Non ter sido condenado/a por delito doloso nin separado/a mediante expediente disciplinario do servizo de ningunha Administración pública ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas, nin atoparse na situación de inhabilitación absoluta ou especial para o desempeño de empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, cando se trate de acceder ao corpo ou escala de persoal funcionario do cal a persoa foi separada ou inhabilitada. Será aplicable, porén, o beneficio da rehabilitación conforme as normas penais e administrativas, que o/a aspirante deberá acreditar mediante o correspondente documento oficial.
  7. Compromiso por escrito de portar armas durante o servizo e, se é o caso, chegar a utilizalas nos casos e circunstancias legalmente establecidos.
  8. Posuír a capacidade funcional necesaria para o desempeño das funcións propias dos corpos da policía local.


Forma e prazo de presentación.

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal e que é o anexo I desta orde.

Opcionalmente poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio da presente convocatoria no Boletín Oficial del Estado.


Para acceder a las disposiciones completas de la convocatoria pulsa en los siguientes enlaces:

BOE


Comentarios noticia

Nadie ha publicado todavía ningún comentario. Sé el primero en publicarlo.

Deja tu comentario